منبع کویل دار افقی آب گرم 1000 لیتری

  • نوع: گالوانیزه گرم ایرانی
  • فشار کاری: 8 بار
  • تولید شده در دو نوع مختلف با ضخامت ورق بدنه 5 و 6 میلیمتری