مشعل گازوئیل سوز هوفمات مدل SL3M

نحوه عملکرد: یک مرحله ای
دمپر هوا: دستی
مشخصات برقی الکترو موتور: 1Ф ~ 240 W
نوع رله:G 811

دسته: