مشعل گازوئیلی ایران رادیاتور مدل PDE0-SP

سوخت مصرفی: گازوئیل
نحوه احتراق: دو مرحله ای
نحوه احتراق: دو مرحله ای
قدرت موتور: 550 W

دسته: