مشعل گازوئیلی ایران رادیاتور مدل PDE 0

سوخت مصرفی: گازوئیل
نحوه احتراق: یک مرحله ای
قدرت موتور: 550 W
برق مصرفی: تکفاز

دسته: