سر جت جکوزی ۱/۲ ۱ پلاستیکی ایرانی

سرجت جکوزی و پرکن استخر ۱/۲ ۱ پلاستیکی                                                                                                                                                         ساخت ایران