زاج نباتی

زاج نباتی ساخت ایران                                                                                                                                                                                          در بسته های دو کیلویی                                                                                                                                                                                        مناسب برای جلوگیری از تغییر رنگ و ایجاد جلبک در جداره ها و دیواره های استخر جلوگیری از ایجاد حشره در آب