حلقه نجات غریق

حلقه نجات غریق ایرانی                                                                                                                                                                                         موجود در دو رنگ سفید و نارنجی                                                                                                                                                                             ساخت ایران